Main Content
songg

Dr. SONG Gang 宋剛博士

Chinese History and Culture Programme

Associate Professor

BA (Peking), MA (Peking), PhD (S Calif)

852-39177921

852-28581334

Rm 811, Run Run Shaw Tower, Centennial Campus, HKU

China-West Cultural Exchanges in History, Christianity in Late Imperial China, Ming-Qing Studies

Date Title

2018

“The Many Faces of Our Lady: Chinese Encounters with the Virgin Mary between7th and 17th Centuries,” Monumenta Serica: Journal of Oriental Studies 66 (2018), issue 2, 303-356.

2018

“Wan-Ming Fujian guanyu linghun de Ye-Ru duitan 晚明福建關於靈魂的耶儒對談 (Jesuit-Confucian Dialogues on the Soul in Late Ming Fujian).” 西學東漸研究 • 第七輯 (Studies on Western Learning in China, Series 7), Beijing: Commercial Press, 2018, 173-190.

2017

“Xiao renwu de da lishi: Qingchu Sichuan Tianzhu jiaotu Xu Ruohan ge’an yanjiu de qishi 小人物的大歷史:清初四川天主教徒徐若翰個案研究的啟示 (Small Figure, Big History: A Study on Johan Su, an Early Qing Sichuan Catholic Convert),” Guoji hanxue 國際漢學 (International Sinology), 10 (2017), 30-57.

2015

“Benyi yu tuyu zhijian: Qingdai Yesuhui shi He Qingtai de Shengjing hanyi ji quanshi ‘本意’與‘土語’之間:清代耶穌會士賀清泰的《聖經》漢譯及詮釋(Between ‘Original Meaning’ and ‘Vernacular Language’: The Translation of the Bible and Exegesis of the Jesuit Louis de Poirot during the Mid-Qing Period),” Guoji hanxue 國際漢學 (International Sinology), 5 (2015), 23-49.

2013

“Trying the Different Yang Taste: Western Cuisine in Late-Qing Shanghai and Hong Kong.” Journal of Oriental Studies (University of Hong Kong & Stanford University), 45 (Special Edition, 2013): 45-66.

2011

“Cong jingdian dao tongsu: Tianzhu jiangsheng yanxing jilüe ji qi Qingdai gaibianben de liubian 從經典到通俗:《天主降生言行紀畧》及其清代改編本的流變 (From Sacred Scripture to Popular Narrative: Tianzhu jiangsheng yanxing jilüe and Its Later Adaptations in Qing China).” Tianzhujiao yanjiu xuebao 天主教研究學報 (Journal of Catholic Studies), 2 (2011): 208-260.

2011

“Learned Conversations on the Heavenly Studies: Andrzej Rudomina and His Mission in Late Ming Fujian.” Monumenta Serica: Journal of Oriental Studies 59 (2011): 445-464.

2009

“Dialogic Construction of the Mind: Christian-Confucian Spiritual Life in Late Ming Fujian.” The Journal of Oriental Studies (University of Hong Kong & Stanford University), 42 (2009): 29-54.