Main Content
songg-202303210849

Prof. SONG Gang 宋剛教授

Chinese History and Culture Programme

Associate Professor

BA (Peking), MA (Peking), PhD (S Calif)

852-39177921

852-28581334

Rm 811, Run Run Shaw Tower, Centennial Campus, HKU

China-West Cultural Exchanges in History, Christianity in Late Imperial China, Ming-Qing Studies

Date Title

2022

“Qingdai Yesuhui shi He Qingtai Shengjing yiben yuanliu zaitan: Jianlun qi Manwen ban, Hanwen ban zhi guanxi 清代耶穌會士賀清泰《聖經》譯本源流再探—兼論其滿文版、漢文版之關係 (A Further Study of the Manchu and Chinese Bible Translations by the Jesuit Louis A. de Poirot in Qing China), Zhongshan daxue xuebao中山大學學報 (Journal of Sun Yat-sen University) 62.4 (2022), 1-35.

2019

“Duoluo 1707 nian zhi 1710 nian zai Ao qijian jiechu de Zhongguo jiaotu: Yi Xu Ruohan, Li Ande wei li 多羅1701年至1710年在澳期間接觸的中國教徒—以徐若翰、李安德爲例 (Maillard de Tournon and Chinese Christians in Macau, 1707‒1710: The Cases of Johan Su and André Ly),” Aomen lishi yanjiu 澳門歷史研究 (Macau Historical Studies) 18 (2019.12), 66-80.

2018

“The Many Faces of Our Lady: Chinese Encounters with the Virgin Mary between7th and 17th Centuries,” Monumenta Serica: Journal of Oriental Studies 66 (2018), issue 2, 303-356.

2018

“Wan-Ming Fujian guanyu linghun de Ye-Ru duitan 晚明福建關於靈魂的耶儒對談 (Jesuit-Confucian Dialogues on the Soul in Late Ming Fujian).” 西學東漸研究 • 第七輯 (Studies on Western Learning in China, Series 7), Beijing: Commercial Press, 2018, 173-190.

2017

“Xiao renwu de da lishi: Qingchu Sichuan Tianzhu jiaotu Xu Ruohan ge’an yanjiu de qishi 小人物的大歷史:清初四川天主教徒徐若翰個案研究的啟示 (Small Figure, Big History: A Study on Johan Su, an Early Qing Sichuan Catholic Convert),” Guoji hanxue 國際漢學 (International Sinology), 10 (2017), 30-57.

2015

“Benyi yu tuyu zhijian: Qingdai Yesuhui shi He Qingtai de Shengjing hanyi ji quanshi ‘本意’與‘土語’之間:清代耶穌會士賀清泰的《聖經》漢譯及詮釋(Between ‘Original Meaning’ and ‘Vernacular Language’: The Translation of the Bible and Exegesis of the Jesuit Louis de Poirot during the Mid-Qing Period),” Guoji hanxue 國際漢學 (International Sinology), 5 (2015), 23-49.

2013

“Trying the Different Yang Taste: Western Cuisine in Late-Qing Shanghai and Hong Kong.” Journal of Oriental Studies (University of Hong Kong & Stanford University), 45 (Special Edition, 2013): 45-66.

2011

“Cong jingdian dao tongsu: Tianzhu jiangsheng yanxing jilüe ji qi Qingdai gaibianben de liubian 從經典到通俗:《天主降生言行紀畧》及其清代改編本的流變 (From Sacred Scripture to Popular Narrative: Tianzhu jiangsheng yanxing jilüe and Its Later Adaptations in Qing China).” Tianzhujiao yanjiu xuebao 天主教研究學報 (Journal of Catholic Studies), 2 (2011): 208-260.

2011

“Learned Conversations on the Heavenly Studies: Andrzej Rudomina and His Mission in Late Ming Fujian.” Monumenta Serica: Journal of Oriental Studies 59 (2011): 445-464.

2009

“Dialogic Construction of the Mind: Christian-Confucian Spiritual Life in Late Ming Fujian.” The Journal of Oriental Studies (University of Hong Kong & Stanford University), 42 (2009): 29-54.